luật im lặng trong Tiếng Anh là gì?

luật im lặng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật im lặng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật im lặng

    law of silence; omerta