luật học trong Tiếng Anh là gì?

luật học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • luật học

  law; jurisprudence

  thư viện luật học law library

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • luật học

  * noun

  law studies

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • luật học

  law studies