luật pháp trong Tiếng Anh là gì?

luật pháp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật pháp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • luật pháp

  law

  tuân theo luật pháp to conform to the law

  bị xử theo luật pháp việt nam to be tried in/under vietnamese law

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • luật pháp

  law

  Tuân theo luật pháp: To conform to the law

  Quan điểm luật pháp: the legal point of view

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • luật pháp

  law