luật di trú trong Tiếng Anh là gì?

luật di trú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật di trú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luật di trú

    immigration law