luật quốc tế trong Tiếng Anh là gì?

luật quốc tế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật quốc tế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật quốc tế

    law of nations; international law

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luật quốc tế

    international law