luật tục lệ trong Tiếng Anh là gì?

luật tục lệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật tục lệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật tục lệ

    unwritten law; customary law