luật dân sự trong Tiếng Anh là gì?

luật dân sự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật dân sự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật dân sự

    civil law

    toà dân sự và toà hình sự giải quyết các trường hợp vi phạm luật dân sự và luật hình sự civil and criminal courts deal with infractions of the civil law and criminal law

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luật dân sự

    civil law, civilian rule, civil government