luật tạng trong Tiếng Anh là gì?

luật tạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật tạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật tạng

    (phật giáo) code of monastic discipline; vinaya pitaka