luật rừng trong Tiếng Anh là gì?

luật rừng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật rừng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật rừng

    xem luật giang hồ

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luật rừng

    law of the jungle