luật biển trong Tiếng Anh là gì?

luật biển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật biển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật biển

    law of the sea; sea law; maritime law

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luật biển

    naval law