luật bầu cử trong Tiếng Anh là gì?

luật bầu cử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật bầu cử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật bầu cử

    electoral law