luật vựng trong Tiếng Anh là gì?

luật vựng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật vựng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật vựng

    digest; statute-book

    luật mới chưa có trong luật vựng the new law is not yet on the statute book