luật thương mại trong Tiếng Anh là gì?

luật thương mại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật thương mại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật thương mại

    law of commerce; commercial law

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luật thương mại

    trade law