luật sư xoàng trong Tiếng Anh là gì?

luật sư xoàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật sư xoàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật sư xoàng

    * dtừ

    pettifogger