luật sư tư vấn trong Tiếng Anh là gì?

luật sư tư vấn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật sư tư vấn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật sư tư vấn

    solicitor; legal adviser/consultant