luật sư láu cá trong Tiếng Anh là gì?

luật sư láu cá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật sư láu cá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật sư láu cá

    * dtừ

    shyster