luật sư biện hộ trong Tiếng Anh là gì?

luật sư biện hộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật sư biện hộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luật sư biện hộ

    defense lawyer