luật sư bào chữa trong Tiếng Anh là gì?

luật sư bào chữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật sư bào chữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật sư bào chữa

    counsel for the defence