luật quốc nội trong Tiếng Anh là gì?

luật quốc nội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật quốc nội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật quốc nội

    national law; domestic law