luật quốc gia trong Tiếng Anh là gì?

luật quốc gia trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật quốc gia sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật quốc gia

    national law