luật ngân hàng trong Tiếng Anh là gì?

luật ngân hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật ngân hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật ngân hàng

    banking law