luật lệ thuế vụ trong Tiếng Anh là gì?

luật lệ thuế vụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật lệ thuế vụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luật lệ thuế vụ

    tax laws, rules, regulations