luật lệ ngân hàng trong Tiếng Anh là gì?

luật lệ ngân hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật lệ ngân hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luật lệ ngân hàng

    banking regulation