luật hiến pháp trong Tiếng Anh là gì?

luật hiến pháp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật hiến pháp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật hiến pháp

    constitutional law