luật bằng trắc trong Tiếng Anh là gì?

luật bằng trắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật bằng trắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật bằng trắc

    tone rules (for chinese and vietnamese poetry)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luật bằng trắc

    tone rules (for Chinese and Vietnamese