luật bản quyền trong Tiếng Anh là gì?

luật bản quyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật bản quyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật bản quyền

    copyright regulations; copyright law