luật đi đường trong Tiếng Anh là gì?

luật đi đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật đi đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật đi đường

    rules of the road; traffic regulations; highway code

    chấp hành luật đi đường to observe the highway code; to follow the highway code

    trường hợp vi phạm luật đi đường traffic offence