giá trong Tiếng Anh là gì?

giá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giá

  beansprouts; cost; rate; price

  giá nhân công cost of labour

  thang giá price scale

  to be worth...; to cost

  cái đó giá bao nhiêu? what is it worth?; how much is it worth?; how much does it cost?

  xem giá mà

  xem giá đỡ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giá

  * noun

  bean sprouts

  * noun

  price; cost

  giá bán lẻ: retail price. value;

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giá

  (1) cost, price; to cost; (2) if