giá noãn trong Tiếng Anh là gì?

giá noãn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá noãn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá noãn

    spermaphore

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giá noãn

    spermaphore