giá gốc trong Tiếng Anh là gì?

giá gốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá gốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá gốc

    basis price