giá trị trong Tiếng Anh là gì?

giá trị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá trị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giá trị

  value; worth

  giá trị đổi chác; giá trị giao dịch exchange value

  giá trị sử dụng use value

  valid

  vé không còn giá trị nữa the ticket is no longer valid

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giá trị

  Value worth

  Người có giá trị: A person of value (of great worth)

  Bài văn có giá trị: A literary essay of great worth

  Giá trị đổi chác ; giá trị giao dịch: Exchangne value

  Giá trị sử dụng: Use value

  Giá trị thặng dư: Surplus value

  Vé không còn giá trị nữa: The ticket is no longer valid

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giá trị

  value, benefit; to be valid