giá đắt trong Tiếng Anh là gì?

giá đắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá đắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá đắt

    high price