giá mua trong Tiếng Anh là gì?

giá mua trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá mua sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá mua

    buying price; purchase price

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giá mua

    Purchase price

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giá mua

    buying price, purchase price