giá vẽ trong Tiếng Anh là gì?

giá vẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá vẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá vẽ

    easel

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giá vẽ

    easel