giá yết trong Tiếng Anh là gì?

giá yết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá yết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá yết

    quoted price