giá sàn trong Tiếng Anh là gì?

giá sàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá sàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá sàn

    minimum/rock-bottom/floor price

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giá sàn

    minimum or rock-bottom or floor price