giá hàng trong Tiếng Anh là gì?

giá hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá hàng

    price