giá thú trong Tiếng Anh là gì?

giá thú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá thú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá thú

    xem giấy giá thú

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giá thú

    Giấy giá thú

    Marriage lines, marriage certificate