giá buôn trong Tiếng Anh là gì?

giá buôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá buôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá buôn

    purchase price

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giá buôn

    purchase price