giá phơi trong Tiếng Anh là gì?

giá phơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá phơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá phơi

    * dtừ

    flake