giá buốt trong Tiếng Anh là gì?

giá buốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá buốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giá buốt

  * ttừ

  biting cold

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giá buốt

  * adjective

  biting cold

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giá buốt

  biting cold