giá dụ trong Tiếng Anh là gì?

giá dụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá dụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá dụ

    if

    giá dụ tôi không báo cho anh trước, thì anh cũng chả đến if i had not informed you beforehand, you would probably not have come

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giá dụ

    If

    Giá dụ tôi không báo cho anh trước, thì anh cũng chả đến: If I had not informed you beforehand, you would probably not have come