giá chót trong Tiếng Anh là gì?

giá chót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá chót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá chót

    knock-down price

    150 đô la, giá chót đấy! one hundred and fifty dollars, knock-down price!