giá gộp trong Tiếng Anh là gì?

giá gộp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá gộp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá gộp

    all-round price