giá sử trong Tiếng Anh là gì?

giá sử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá sử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá sử

    như giả sử

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giá sử

    như giả sử