giá cao trong Tiếng Anh là gì?

giá cao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá cao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá cao

    * ttừ

    high-priced