giá bèo trong Tiếng Anh là gì?

giá bèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá bèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá bèo

    give-away price; knockdown price