giá như trong Tiếng Anh là gì?

giá như trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá như sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá như

    xem giá mà

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giá như

    như giả sử