giá bớt trong Tiếng Anh là gì?

giá bớt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá bớt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá bớt

    discount price