giá bán trong Tiếng Anh là gì?

giá bán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá bán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá bán

    selling price

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giá bán

    Selling price

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giá bán

    selling price, sale price